A totes les imatges que digitalitzem, s'hi aplica un retoc automàtic (restauració de color, reducció de granulat i eliminació de pols).

Tantmateix, però, hi ha imatges que per la seva antiguitat o bé per la seva deficient exposició a l'hora de fer la fotografia, necessiten un retoc més acurat (nivells, contrast, saturació de color, etc.)

I és per això que oferim el servei de RETOC DIGITAL, per tal de poder-les recuperar eficaçment.
Veure'n exemples.
- 1800 ppi (1,3MB) per a impressions fins a Din A4 (20x30cm).

- 3600 ppi (2,3MB) per a impressions fins a Din A3 (30x40cm).
Si no s'especifica en la comanda, els lliuraments seran en format jpeg.
Si es desitja un format sense cap tipus de compressió, podeu optar perl format tiff.
Considerem ordenat el material que està col·locat del dret i ordenat en caixes de diapositives, carro de projector o arxivador i que, per tant, no precisarà cap gir ni voltejat un cop digitalitzat.